Windows网络命令汇总

Ping命令: ping命令通过发送ICMP回声请求报文来检查与另一个计算机的连接。 这是一个用于排除连接故障的测试命令,如果不带参数则显示帮助信息。 ping命令的语法如下: C:/>ping /? 用法: ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS] [-r c ...